Please, set Additional Menu

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności - RODO

Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ( zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO) w związku z czym Pracownia Psychologiczna AFG Flasz-Gębarowska Aleksandra, ul. Jarzynowa 1A, 33-101 Tarnów, informuje, że od dnia 25 maja 2018r.będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Pracownia Psychologiczna AFG Flasz-Gębarowska Aleksandra Pani/Pani danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) informujemy, że:

a) Administratorem zgodnie z art.4 pkt.7 RODO jest Pracownia Psychologiczna AFG Flasz-Gębarowska Aleksandra, ul. Jarzynowa 1A, 33-101 Tarnów, adres mailowy administratora : aleksandraflasz@gmail.com

b) Firma nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( Zgodnie z obowiązującymi przepisami).

c) Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy/zlecenia transportowego

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczone, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem (np. firmy windykacyjne, usługi prawne).

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

W związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,

W zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami- do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

W zakresie wypełnienia obowiązków prawych ciążących na Administratorze- przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art.16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;

e) ) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych , na podstawie art.20 Rozporządzenia;

 

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art.6 ust.1lit. a)lub art.9 ust.2 lit.a) RODO

Celem skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt. 7 i 8 należy zwrócić się do Administratora Danych Osobowych pod wskazanym adresem mailowym.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy/ realizację zlecenia transportowego

Pani/Pana dane NIE BĘDĄ poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu o którym mowa w at. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Polityka Prywatności - Pliki Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

1 DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem afg-pracownia.pl

Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator – firma AFG Pracownia Psychologiczna Flasz-Gębarowska Aleksandra , prowadząca działalność pod adresem: Jarzynowa, 1A, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 993-050-92-28, o nadanym numerze REGON: 121032816, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

2 RODZAJE COOKIES

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

3 BEZPIECZEŃSTWO

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

Google Analytics

6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

7 WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.